NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)

1970’lerde ABD’de geliştirilmiş Neuro Linguistic Programming (NLP- Zihin Dili Programlaması) bugün psikoterapi, kişisel gelişim ve iletişim alanlarında geniş uygulama olanakları olması nedeni ile büyük oranda kabul görmektedir. Fiziksel ve mental performansı olumlu yönde değiştirme konusunda pek çok strateji ve teknik sunan NLP’nin çeşitli bilim dallarından sentezlediği yaklaşımlarıyla eklektik bir zihni kullanma kılavuzu olduğu söylenebilmektedir.
 
NLP’nin temel çıkış noktası zihinde oluşan dönüşüm ve aktiviteler, bu aktivitelerin kullanılan dille ilintisi ve zihnin arzulanan sonuçları elde edecek biçimde (tıpkı bir bilgisayar programı gibi) programlanabileceği düşüncesidir. Doğru olandan çok yararlı olanı araştıran ve insan deneyimlerinin soyut yanlarından çok somut yanlarıyla ilgilenmeyi tercih eden bu yaklaşım kişinin değişim için gerekli tüm kaynaklara sahip olduğu savını bu sözkonusu kaynakların fark edilebilmesini sağlayacak strateji ve modellerde somutlaştırmaktadır.

NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması), ancak küçük bir yüzdesinin kullanıldığı iddia edilen beyin gücünden tam kapasiteyle yararlanılabilmesini olanaklı kılan ve bu doğrultuda insan zihninin sadece hayal gücüyle sınırlı olduğunu ifade eden bir değişim ve gelişim anahtarıdır.

NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)

Fonksiyonlarının büyük bölümü hala keşfedilme çabasında olan insan beynini verimli biçimde kullanabilme isteği, kişisel gelişim alanında ortaya konulan bir çok farklı pratikte yansımasını bulmakta, zihni etkin ve verimli biçimde işletebilme adına
çeşitli görüşler ileri sürülmektedir.
 
İçinde bulunulan çağımızda bireyin içinde varolan ancak nasıl kullanılacağını bilemediğinden tam kapasiteyle yararlanamadığı kaynakları ortaya çıkarmaya yönelik yaklaşımlardan biri de NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)’dir. 21. yy’ın başarı biliminin yeni teknolojisi olarak nitelenen NLP öğretisi her bireyin kedi potansiyelinin üst sınırına ulaşmasını olanaklı kılmaktadır.

“Neuro”, “Linguistic” ve “Programming” kavramlarının baş harflerinin bir araya gelmesiyle kısaca ifade edilen NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)’de Neuro düşünme ve algılamayı, yani herhangi bir davranışın temelini oluşturan beyinsel süreçlere ve sinir sistemine yapılan göndermeyi ifade etmektedir. Yaşanılan her deneyim koklama, tad alma, görme, işitme ve dokunmadan oluşan beş duyuyla beyne iletilmekte, işlendikten sonra korunarak daha sonraki deneyimler için veri girdisi oluşturmaktadır. Özellikle NLP’de duyu organlarından gelen bilgilerin nasıl işlendiği ele alınmaktadır.

Linguistic, sinirsel verilerin kodlanarak anlamlandırıldığı sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini ifade ederken dilin nasıl kullanıldığı ve dili kullanma biçiminin kişiyi nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır. Düşüncenin zihinde canlandırılabilmesini olanaklı kılan dil yoluyla kişi kendi içinde ve çevresiyle iletişimde bulunmakta, iletişim ya da dili kullanma biçimi duygusal süreçlerine ilişkin ipuçları sunarken başkalarının iletişim biçimleri de farklı duygu durumlarının anlaşılabilmesini sağlamaktadır.

Programming sözcüğüyle de davranışta ve sonuçta istenilen değişiklikleri gerçekleştirmede duygu ve inançlar dahil olmak üzere, düşünceleri düzenleme ve programlama (bir bilgisayarı belirli görevler için uygun yazılımla programlama vb.)
biçimi kastedilmektedir.

Programlama, beyin ve iletişim sonuca yönelik organize edildiğinde hedeflenen sonuçlara ulaşma yeteneğiyken herhangi bir şeyi yapabilme yetisiyle sinir sistemini yönlendirme yetisi arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmasının, bir şeyi yapma ve yapamama durumlarının sinir sistemiyle kurulan iletişimin niteliğinin bir sonucu olduğu söylenebilecektir.

İletişim ve değişimin sihri biçiminde tanımlanan NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması), deneysel olarak düşünülebilen ve uygulanabilen bir modeldir. Bu modelde mükemmellik modellenmekte yani farklı alanlarda başarıya ulaşmış kişilerin bu yolda düşünce ve davranış biçimlerinin nasıl benzetlenebileceği üzerinde durulmaktadır. “NLP bilimdir, çünkü NLP’yi oluşturan birçok çalışma uzun süren araştırmalar sonunda ortaya konulmuştur. NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) sanattır çünkü mükemmele ulaşmış, konusunda dâhi insanların o sonuçlara nasıl vardığını modelleyen bir ustalık işidir. NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) teknolojidir çünkü istenen sonuçları gerçekleştirecek düşünce, sistem ve teknikleri vardır”

Tüm davranışların modellenebileceği, öğrenilebileceği, düşünülebileceği ve yeniden programlanabileceği (değiştirilebileceği) bir yapıya sahip olduğu operasyonel varsayımlara dayalı olması dolayısıyla da NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) bir metodoloji olarak değerlendirilmektedir.

NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)’de modellerden yararlanılmasının nedeni tamamen uygulamadaki pratiklik bağlamında ele alınmaktadır.

Temel nokta, doğru olanın ne olduğunu bulmaktan öte neyin yararlı olduğunu bulmaktır. NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) uygulamalarında sürekli yeni model örüntü ve teknik arayışıyla varolandan daha etkili olanı bulma arayışı egemendir. Bu yönüyle NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) “eklektik” bir özellik sunmaktadır. NLP’nin temel hedefinin etkili ve verimli olanı bulmak oluşu bir “mühendislik” olarak da sınıflandırılabilmesini mümkün kılmaktadır.

NLP’nin hedefleri arasında insanın mutluluğu yer almaktadır. Öz kaynaklarının bilincine varmış ve doğru kullanım yöntemlerinden yararlanan bir kişi başarıya giden yola girmiş demektir. Başarısız olanlarsa gizil güçlerinin farkına varamayanlardır.

NLP’de belirli bir yöntemin kısa sürede sonuç vermemesi durumunda hedefe ulaşana dek, özel durum ya da sorunla ilgili olarak düşünüş ve davranış biçimlerinde değişiklikler yapılabilmektedir80. Her kişiyi başarıya götüren düşünme süreçlerinin
farklılığı görüşünden hareketle NLP teknikleriyle kişisel biçimlerin tanınarak kontrol altına alınacağı söylenebilmektedir.

NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)
nın Tarihsel Gelişimi

NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)
1970’li yılların başında California Üniversitesinde dilbilimci olan John Grinder’la aynı üniversitede psikoloji eğitimi almakta olan matematikçi Richard Bandler tarafından oluşturulmuştur. Kurmayı planladıkları yeni terapi okulu için psikoloji alanında tanınmış üç terapi uzmanının kullandıkları dilsel özellikleri incelemişlerdir. Sözkonusu üç uzman Gestalt Terapi okulunun kurucusu Fritz Perls, Aile Terapisti Virginia Satir ve tıbbi hipnoterapist H.Milton Erickson’dur.
 
Fritz Perls’e (1893-1970) göre psikoterapinin amacı yalnızca kişilerin toplum içindeki yaşama uyum sağlamalarına yardımcı olma değil, zihinle duyguları birleştirme ve bu biçimde kişisel gelişim için bir araç rolünü oynama olmalıdır. Bireylerin kendi
içgüdülerine güvenmesi gerektiğini savunan Perls; terapi çalışmalarında görsel, işitsel ve dokunsal temsil sistemlerini kullanmıştır. Virginia Satir; insanlar arasında karşılıklı dayanışmanın önemli olduğunu, kişisel gelişimle diğer bireylerin isteklerine saygılı olma durumları arasında iyi bir denge kurulması gerektiğini savunmuştur. Dört farklı kişilik tipi (yatıştıran – suçlayan – ilgiyi dağıtan – hesap eden) geliştiren Satir, temsil sistemlerini kullanarak hastalarının tüm duyuları aracılığıyla sorunlarına çözüm getirmelerini olanaklı kılmıştır. Milton Erickson’ın (1901-1980) terapilerinde kullandığı dil oldukça açık ve anlam bakımından esnekti81. Richard Bandler ve John Grinder “The Patterns of Hypnotic Techniques of Milton Erickson” adlı kitaplarında Erickson’un trans dilinin bir bölümünü modellemiştir.
 
Bandler ve Grinder alanında mükemmelliğe ulaşmış kişilerin sözel ve davranışsal yaklaşımlarının herkes tarafından öğrenilip uygulanabilir biçime nasıl getirilebileceğini araştırmışlar ve bu noktada Gregory Bateson’un (1910-1980) sibernetik ve iletişim teorileriyle dilbilimci Chomsky’nin çalışmalarından yararlanmışlardır.

Bandler’in master tezi “The Structure of Magic – Sihrin Yapısı” adlı kitap değişim dili olarak adlandırılabilecek Meta Model’i ortaya koymuş ve bu noktada fobileri olan insanlar incelenmeye başlanmıştır. Bu incelemeler sonunda “insanların düşünme farklılıklarının onların olaylara ilişkin deneyimlerinde farklılıklar yarattığı” savı ileri sürülmüştür. Erickson’un dil özelliklerine dönük yoğun bir çalışmadan sonra 1976 yılında oluşturulan sisteme NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) adı verilmiştir.

Bugün ABD ve Avrupa’da 150’nin üzerindeki enstitüsü ve 2 üniversitesiyle NLP; eğitim, iş dünyası, sağlık, kişisel gelişim, aile içi iletişim ve terapi alanlarında kullanılmaktadır. Temelinde kişi ve onun ilişkiler bütünün yer aldığı tüm alanlara uygulanabilir nitelikte olan öğretiden yaşamını, işini, ilişkilerini zenginleştirmeyi hedefleyen ve zihnini arzu ettiği sonuçlara ulaşmada istenilen yönde kullanabileceğini düşünen tüm kişiler yararlanabilmektedir.

Kişisel NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) uygulamalarında özellikle kişilerin bilinçaltlarına seslenilerek farkında olunmayan öz kaynaklara ulaşılması sağlanmakta, limitler yok edilerek esnek davranış modeli aktarılmaktadır. İki ile dört saat arasında yüz yüze gerçekleştirilen
görüşmeyle kişi gerçek duygularını fark etmekte, farkında olunan ve olunmayan aklını kullanabilme becerisini kazanarak istenilen yönde değişmektedir83. NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)’nin uygulama alanlarını şöyle özetlemek olasıdır.
 
Eğitimde NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)


• Hızlandırılmış öğrenme

• Ders çalışma motivasyonu kazandırılması

• Öğrenmenin öğrenilmesi

• Hafıza teknikleri

• Yaratıcı öğrenme

• Sınav stresini yok etme

• Öğrenme güçlükleri

• Öğretmen yetiştirme

İş Dünyasında NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)


• “Öğrenen örgütler” modelinde

• Liderlik eğitimi

• Takım eğitimi

• Başarılı yönetici / Satıcıların modellenmesi

• Bilinçaltı satış, ikna ve sunum teknikleri

• Motivasyon, karar verme, iletişim becerilerinin geliştirilmesi

Sağlıkta NLP(Bu çalışmalar NLP Master Practitioner bir psikiyatr ya da doktor yönetiminde yapılmalıdır)

• Psikosomatik (strese dayalı) hastalıkların tedavisinde tıbbi tedaviye destek olarak

• Allerjiler ağrılar

• Moral destek gerektiren tüm rahatsızlıklar

• Bağışıklığın güçlendirilmesi

Terapide NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)
(NLP Master Practitioner bir psikiyatr ya da doktor yönetiminde)


• Depresyon, sosyal fobiler, kişilik bozuklukları, panikler

• Madde bağımlılığı

• Tüm diğer psikolojik orjinli rahatsızlıklar

Kişisel Gelişimde NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)

• Kendini tanıma ve ruh durumunu kontrolü öğrenme

• Özgüven kazanma, öz-motivasyon

• Her türlü davranış değişimi

• Alışkanlık değişimi

• Yeni alışkanlıklar kazanma

• Yaşamdan zevk alma

• Kişisel başarı

• İletişim sorunları

Aile İçi İletişimde NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması)

• Eşler arası iletişim sorunları

• Ebeveyn-çocuk ilişkileri

• Çocukların yetişme sorunları

• Ergen sorunları

NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) öğretisiyle kişi kendisiyle ilgili tüm değişimleri gerçekleştirebilecek yetiye ulaşmaktadır. Artan güven duygusuyla birlikte iletişim güçlenmekte, yaratıcılık gelişmekte, bilinç altındaki güdüler fark edilmekte, beden dili daha doğru kullanılmakta, kötü alışkanlıklardan kolay kurtulunabilmekte, çatışmalar yok edilmekte ve sınırlayıcı tüm inançlar ortadan kalkmaktadır.

Deneyimlerin soyut yapısıyla ilgilenen NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması), düşünce ve davranışların özünde yer alan zihinsel süreçleri incelemekte ve bu süreçlerin kişiyi hedeflerine ulaştırmada bir araca dönüştürmede sistematize etmektedir. NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması), oluşturulduğu günden bu yana, çeşitli durumlara uygulanabilecek pek çok model ve ilgili teknik geliştirmiştir. Model ve teknikler amacına göre, bilgi toplama ve empati oluşturmadan çapalama, iç durumları harekete geçirme ve inanç değiştirmeye farklılaşmaktadır. İç temsil modelleriyle (görsel, işitsel, dokunsal vb.) alt sistemler ve bu unsurların inanç, davranış ve duygular üzerindeki etkileri değerlendirilmekte ve sözü edilen tüm alanlarda ilgili model ve teknikler kullanılmaktadır. NLP - Nöro Linguistic Programming - (Sinir Dili Programlaması) için önemli olan yaklaşım “Nasıl” sorusuyla sonuçlara odaklanmaktır.
 
 Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.
 
NLP Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka NLP eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli’deki NLP eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  NLP eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  NLP  Eğitimlerimiz   0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp eğitimi - nlp eğitimleri - nöro linguistik programlama -

Yorumlar