NLP Nedir?

Açılımı Neuro Linguistic Programming olan NLP ifadesinin Türkçe açılımı ise” Sinir Dili Programlaması “anlamına gelmektedir. Bu ifade özellikle son yıllarda kişisel gelişim ve kariyer planlaması gibi alanların oldukça popüler bir hale gelmesi ve yaygınlaşmasıyla önemini daha da artıran bir kavram olmuştur.

Bu alanların gelişimiyle birlikte paralel olarak gelişen NLP, toplumda pek de bilinirliliği olmayan bir konu olmakla birlikte, biraz bilgi sahibi olunduğunda oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir konu olma özelliğindedir.

NLP ifadesi toplumda bazı yanlış kanılar ve algılar oluşmuş durumdadır. Bu yanlış algılardan en önemlisi ise, NLP’nin kişilerin kariyer hayatlarında en üst noktalara ulaşmak için mucizevi yöntemleri göstermekte olan bir öğreti gibi algılanmasıdır. Şüphesiz ki bunda NLP’nin kariyer planlama ve de kişisel gelişim alanlarında kendini göstermekte olan bir konu olmasının nedeni oldukça büyüktür. Her insanın yaşadığı dünyayı bir algılayış şekli bulunmaktadır. NLP de tam olarak bununla ilgilenir. NLP(Neuro Linguistic Programming), kişinin dünyayı algılayış şeklinin geliştirilmesi için çalışan bir alandır.

İnsanların yaşamakta olduğu çevreyi algılamasında sahip olduğu 5 duyu organının temel etkeni bulunur. Dünyanın algılanmasını sağlayan bu duyu organları, bireyin beyninde algısal gerçekliğin meydana gelmesini sağlamaktadır. İşte NLP(Neuro Linguistic Programming) de tam bu noktada devreye girmektedir. NLP(Neuro Linguistic Programming)’nin bu aşamadaki görevine bakıldığı zaman, NLP(Neuro Linguistic Programming) algısal gerçeklik aşamasında insanların, duyu organlarıyla çevresinde algılamış olduğu kişileri, olayları, durumları ya da nesneleri algılayış biçimini yönetmesine yardımcı olmaktadır. Konuyla ilgili daha derinlere inildiği vakit, insan beyninin karmaşıklığı karşımıza çıkan ilk olgudur.

İnsan beyniyle günümüzde oldukça değişik araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmaların neticesinde ise, insan beynine 1 dakikada 2 milyondan daha fazla çevresel etki geldiği, fakat beynin bu iki milyon etkiden sadece 1000 tanesini işleyebildiği ortaya konulmuştur. Beyne gelen bu çevresel etkiler 5 duyu organı sayesinde olmakla birlikte, bu etkiler bir elektrik sinyali ve de bilgiden ibarettir.

Beyin tarafından işlenebilen ve insanların algılayabilmiş olduğu bu 1000 bilgiden ise sadece 200 kadarı konuşarak kullanılabilmektedir. Burada ise, iletişim kurma becerisi oldukça ön plana çıkan bir durumdur. Çünkü kişinin iletişim kurma kapasitesi, bireyin beynin işlediği hangi bilgilere odaklanacağını ve çevresini ne kadarını algılayacağı gibi durumları doğrudan olarak etkilemektedir.

Türkçe olarak sinir dili programlaması anlamına gelen NLP(Neuro Linguistic Programming), tamamen bilimsel bir kavramdır ve bilimsel anlamda kişilerin algısının genişletilmesini sağlar. NLP(Neuro Linguistic Programming) nin işlevi burada son bulmamaktadır. Algının genişlemesinin ardından da, aynı zamanda insanların iletişim kurabilmesinde daha fazla değişkenin incelenmesini sağlar. NLP(Neuro Linguistic Programming) bakıldığında aslında tekniktir ve bu NLP tekniklerinin geliştirilme amacı, insanların hayata ve de olaylara farklı bir bakış açısıyla bakılmalarının sağlanmak istenmesidir. Çünkü, kişinin hayata ve olaylara bakış açısı, 5 duyu organı sayesinde beyne ulaştırılan bilgilerin algılanışından ibaret bir durumdur. Bu bilgileri yorumlanır ve kişi hayata o gözle bakar. NLP(Neuro Linguistic Programming), beyne gelen bilgilerin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde analiz edilmesini sağlarken aynı zamanda beyne giren girdilerin de daha detaylı yorumlanmasını sağlar.

NLP teknikleri, kişilerin hayata bakış açılarının değişmesini yani hayatlarının değişmesini sağlarken bakıldığında bu durum her insan için gerekli olan bir durum değildir. Çünkü iş, aile ve sosyal hayatında mutlu olan kişilerin bu tekniklere ihtiyacı yoktur. Özellikleri ve getirileri halinde incelendiğinde NLP tekniklerinin hayatta çeşitli nedenlerle mutsuz kişiler için daha gerekli olduğu görülmektedir.

İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP. Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur.

NLP(Neuro Linguistic Programming) Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir…

NLP(Neuro Linguistic Programming) Bir Davranış Biçimidir… Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

NLP(Neuro Linguistic Programming) bir yöntemdir… Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. Şu an dünyadaki en gelişmiş yöntemdir.

NLP(Neuro Linguistic Programming)
Bir Teknolojidir… NLP’ yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edilebilmesini sağlar.

NLP’ de soru şudur; Nasıl Yapılır?

Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark nedir?


Neden bazıları ideallerindeki hayatı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar?

NLP(Neuro Linguistic Programming); önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, nasıl yaptığını ortaya koyar ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Onun alanını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, yaşamınıza nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız. NLP(Neuro Linguistic Programming) sizin bir nehir gibi akabilmenizi sağlar.

NLP(Neuro Linguistic Programming)’ nin amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir.NLP(Neuro Linguistic Programming) etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP(Neuro Linguistic Programming), 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP(Neuro Linguistic Programming), mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP(Neuro Linguistic Programming), modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP(Neuro Linguistic Programming), içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP(Neuro Linguistic Programming) en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP(Neuro Linguistic Programming) sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP(Neuro Linguistic Programming), merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.


Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız, eğer buna hazır değil isek hemen NLP(Neuro Linguistic Programming) ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriR.

NLP(Neuro Linguistic Programming) kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. NLP bir sanattır; çünkü herkesin kendine özgü düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında oldukça öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır.NLP(Neuro Linguistic Programming) bir bilimdir; çünkü başarılı davranış yöntemlerinden destek alır.

Şimdi NLP’ yi açarak her harfin neyi temsil ettiğine bir bakalım:

Neuro… Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Yani yaşadığımız olayları zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız bir göndermedir.
Linguistic… Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Yani hayata bakışımızı sözcüklerle nasıl ifade ettiğimizle ilgilenir.

Programming… Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektedir. Yani istenilen sonuçlara ulaşma yolunda düşünceleri düzenleme ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

İşte NLP ‘ yi daha kolay anlamınızı sağlayacak uzmanların ifadeleri;


NLP, çoğaltabilmek amacıyla, mükemmeli modelleme yöntemidir. “
(Dr. Wyatt Woodsmall)”


NLP, işe yarayan bir şeydir.” (Robert Dilts)

NLP, dilin zihnimiz ve onu izleyen davranışlarımız üzerindeki etkisidir.”
NLP, insanlar arası iletişimin sistemli bir çalışmasıdır.”  (Alix Von Uhde)

NLP, kişisel deneyimler yapısının incelemesidir.”
NLP, dünyadaki kalıpların saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisidir.”
(John Grinder)

NLP, ardında bir dizi teknik bırakan bir tutum ve bir metodolojidir.”
(Richard Bandler)

NLP, kaybettiğimiz şeylere geri dönüş – bilgi kuramıdır – Tanrının bir lütfudur.”
(John Grinder)


NLP Ne İşe Yarar?

NLP ile siz neyi başaracaksınız?


NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır.

NLP, bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanları modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. Bununla beraber NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan biri olan etkin bir içsel ve dışsal iletişimin nasıl kurulacağını öğretir. Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır.

NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. Işimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, ARKADAŞLARINIZLA ve dünya ile iletişimde, kolay öğrenmede, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin yok edilmesinde…VB.) daha doğrusu insan olan her yerde ve insan yaşadığı dünyayı yönetmesine ihtiyaç olan her ZAMAN kullanılabilinir.


Eğitimci yada öğretmenseniz, bilinç altına yönelerek daha hızlı ve etkin eğitebileceksiniz.

Şatış temsilcisiniz ise uzmanlığınızı pekiştireceksiniz ve daha çok satışlarınızda belirgin bir artış yaşayacaksınız.

NLP’ yi meslek edinmek istiyorsanız, uluslararası geçerli sertifikalı bir profesyonel olacaksınız.

Mağaza Yönetici iseniz, ekibinizin herhangi bir direnç ile karşılaşmayan lideri olacaksınız.

Kişisel performansınızı, istediğiniz anda istediğiniz düzeye çıkarabileceksiniz.
İletişim alanından iseniz, vücut dilinizi, sesinizin tonunu, en yüksek kapasitede kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim uzmanı olacaksınız.


Kısacası ;iş yaşamınızda kaliteyi yakalayacaksınız.
Tanıdığımız ve hayranlık duyduğumuz yüzlerce insan 21. yüzyılın en önemli keşiflerinden olan NLP’ yi kullanıyor. Galatasaray’ın UEFA şampiyonluğu kazanıp Türkiye’de kupalara ambargo koyduğu dönem ve 12 Dev Adam’ın Avrupa 2.’liğine ulaştığında ve en son 3 Dünya 5 olimpiyat rekoru kıran haltercimiz Nurcan Taylan, yine olimpiyatlarda Halil Mutlu 3 olimpiyat madalyası aldığında yine NLP Neuro Lingustic Programming uygulanmıştır. ( Hürriyet Gazetesi,16/08/04,Esat Yılmaer; Bilimin Zaferi adlı makale )


NLP İş Yaşamınızda Size Neler Sağlar?


Hedef belirlemek:
Tüm duygu, düşünce ve davranışlarınızı harekete geçirecek hedeflerinizi nasıl belirleyebilirsiniz?

Duyguları yönetmek:
İş yaşamınızdaki olumlu duygularınızı artırmak ve olumsuz duygularınızdan kurtulmak performansınızı ne kadar artırır?

Kişisel motivasyonu sağlamak:
Kendinizi en iyi şekilde motive etmeyi öğrenmek başarınızı ne kadar artırır?

Davranış ve alışkanlıkları yönetmek: Hedeflerinize götürmeyen davranış ve alışkanlıklarınızı değiştirmek ve yerine hedefe götürecek olanları oluşturmak size ne avantaj sağlar?

Ekip içi iletişim ve ilişkileri geliştirmek: Yönetici, iş arkadaşı ve astlarınızla iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek ekip başarınızı nasıl etkiler?

Satış hedeflerine ulaşmak: Müşterileriniz ile iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek satış hedeflerinize ulaşmanızı nasıl etkiler?

NLP, geliştirdiği araç ve tekniklerle iş dünyasında değişime hızlı uyum sağlayan ve çalışanlarının performanslarını sürekli artırıp pazarda rekabet avantajı yaratan öncü şirketlere hizmet etmeye devam etmektedir.


NLP Eğitimleri kimler için uygundur?

Eğitimciler ve Öğretmenler, Doktorlar, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Satış Temsilcileri, Mağaza Yöneticileri, Tez yazma aşamasındaki Master ve Doktora Öğrencileri Kısaca; NLP Eğitimleri, İş ve Özel Yaşamında Kaliteyi Yakalamak İsteyen Herkes için uygundur !!

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli’daki  NLP eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  NLP eğitimlerimiz için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  NLP eğitimlerimiz     0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp eğitimi - nlp eğitimleri - nöro linguistik programlama -

Yorumlar